Kto musi* napisać Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny?

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich, które rozpoczęły się po dniu 1 października 2017 r. Tak więc w 2022 roku odbędzie się pierwszy Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny. Egzamin jest płatny, a dochód trafia do budżetu państwa.
*PEF nie jest konieczny do ukończenia studiów, ale jest konieczny, aby wykonywać zawód fizjoterapeuty

Kiedy odbywa się PEF?

Według informacji podanych Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty egzaminy będą odbywać się 01.04-15.05 oraz 2.11-15.12.

Jak skonstruowany jest Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny?

Składa się ze 100 pytań zamkniętych. Na każde pytanie przypada jedna prawidłowa odpowiedź z dostępnych 5 opcji. Punkty przyznawane są za poprawną odpowiedź. Za zaznaczenie niepoprawnej odpowiedzi nie ma punktów ujemnych. Aby zdać, egzamin konieczne jest uzyskanie przynajmniej 56% maksymalnej liczby punktów. W przypadku negatywnego wyniku, do egzaminu można podejść w innym terminie.

Kto organizuje Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny?

Pytania ustala Centrum Egzaminów Medycznych wspólnie z konsultantem krajowym w dziedzinie fizjoterapii. Zagadnienia do egzaminu opracowuje Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Prócz tego w organizacji Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego uczestniczą m.in. wojewoda i Ministerstwo Zdrowia.

Błędy w pytaniach?

Z uwagi na to, że będzie to pierwszy egzamin, prawdopodobieństwo wystąpienia pytań nieprawidłowo skonstruowanych jest wysokie. Poza tym często słyszy się, że pytania na egzamin specjalizacyjny, które organizuje ta sama instytucja (CEM) zawierają błędy. Inne zawody medyczne również zgłaszały uwagi do swoich egzaminów. Dlatego warto wiedzieć, że uwagi dotyczące pytań można kierować tylko w trakcie egzaminu oraz bezpośrednio po nim.

1. Zdający PEF w danym terminie może wnieść w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu, przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej, merytoryczne zastrzeżenia do pytania testowego wykorzystanego podczas tego PEF. Zastrzeżenia składa się do dyrektora CEM na formularzu, którego wzór opracowuje CEM.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, rozpatruje, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia, w którym odbywał się PEF, Komisja powołana przez dyrektora CEM spośród osób, których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń. W przypadku uznania zastrzeżenia, pytanie testowe objęte zastrzeżeniem zostaje unieważnione. Rozstrzygnięcie to powoduje obniżenie maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów z testu. Za unieważnione pytanie nie przyznaje się punktów.

˜– Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Spis zagadnień do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *