Ustawa – szansa zmian na lepsze

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty miała z zasady skracać kolejki do specjalisty, dać fizjoterapeucie możliwość efektywnej, samodzielnej pracy. Była nadzieja, że ustawa taka odciąży lekarzy różnych specjalności, przyspieszy i ułatwi leczenie pacjentów. Nadzieja ta  co prawda ciągle jest, ale chcemy zwrócić uwagę na pewne nieprawidłowości.

Ustawa powołała samorząd – Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Celem nadrzędnym Izby jest:

[…] reprezentowanie osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Izba w ostatnim czasie miała za zadanie opiniowanie dwóch projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia:

  • dotyczącego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeutów z podziałem na kompetencje
  • w sprawie wykazów wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Projekty te są już w końcowym etapie fazy legislacyjnej, czyli w najbliższym czasie prawdopodobnie wejdą w życie. Analizując powyższe rozporządzenia okazuje się, że:

  • Jedynie specjalista fizjoterapii II stopnia będzie mógł zlecać wyroby medyczne
  • Wyrobami tymi będą wyłącznie poduszka przeciwodleżynowa, materac przeciwodleżynowy, kule łokciowe, kule pachowe, trójnóg lub czwórnóg, laskę dla niewidomych, balkonik.
  • Te same wyroby medyczne może zlecić pielęgniarka i położna z tytułem magistra

 

Jakie były działania KIF-u?

Krajowa Izba Fizjoterapeutów jako organ reprezentujący fizjoterapeutów zgłosił swoją opinię dotyczącą obu projektów. Oba stanowiska były korzystne dla fizjoterapeutów. Niestety Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie zmieniło w projektach nic na korzyść fizjoterapeutów.

Opinia KIF nt. rozporządzenia w sprawie wykazu czynności zawodowych:

Przed wydaniem opinii, która jest w trakcie opracowania, dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty, pragnę wyrazić niepokój odnośnie kierunku prac nad tym projektem. Po pierwsze wykluczenie z wykonywania niektórych czynności, grup fizjoterapeutów jest nieuzasadnione i nie znajduje odzwierciedlenia w Ustawie z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U poz.1994) – zwanej dalej „ustawą”. Przywołany w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty, art. 4 usta-wy jasno określa samodzielność fizjoterapeuty, który posiada odpowiednie wykształcenie i wskazuje na czynności zawodowe, jakie może on wykonywać. Po drugie zwracamy uwagę, iż uprzywilejowanie specjalistów w dziedzinie fizjoterapii lub osób z tytułem specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia może wpłynąć na ograniczenie dostępności usług fizjoterapeutycznych dla pacjentów. Osoby te stanowią zaledwie ok. 2 proc wszystkich fizjoterapeutów. Niepomiernie szersza grupa, bo ponad 26 proc. fizjoterapeutów, to osoby z tytułem technika, które zgodnie z projektem rozporządzenia miałyby być wykluczone z wykonywania niektórych, podstawowych czynności zawodowych, do których uprawnienia daje ustawa. Skutkować to może znaczącym wzrostem bezrobocia i zamknięciem szeregu gabinetów prowadzonych z powodzeniem przez techników fizjoterapii od wielu lat. W żadnej z wypowiedzi, stanowisku, czy piśmie wychodzącym od Krajowej Rady Fizjoterapeutów nie deprecjonowano nigdy kwalifikacji ani roli specjalistów w dziedzinie fizjoterapii. Jednakże z uwagi na obecny system w ocenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów sztucznie wykreowany i utrwalony przez system finansowania świadczeń publicznych, rozpoczęto prace eksperckie nad system specjalizacji. Będzie się on opierał o rozwój realnych kompetencji. Taka sytuacja jest w naszej ocenie krzywdząca dla całego środowiska. Pragniemy zauważyć, że fizjoterapeuci z tytułem technika, to ludzie, którzy często prowadzą własne gabinety od kilkudziesięciu lat i poddali się już najbardziej rygorystycznej weryfikacji: ocenie pacjentów. Dzięki wysokim kompetencjom i dobrej opinii, wielu z nich od lat pomaga pacjentom. Zgodnie z zapisami art.3 ust. 1 ustawy samo-rząd reprezentuje osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd fizjoterapeutów podejmuje działania na rzecz całej grupy zawodowej, a przedmiotowa opinia podyktowana jest troską o dobro pacjenta i prestiż zawodu fizjoterapeuty. Jesteśmy przekonani, że Pan Minister rozumie nasze obawy.

Opinia KIF nt. rozporządzenia w sprawie zlecania wyrobów medycznych (kliknij aby pobrać):

Kto jest za to odpowiedzialny?

W moim odczuciu, o czym sugerowałem już we wstępie, największą odpowiedzialność ponosi Krajowa Izba Fizjoterapeutów (odpowiedzialność w środowisku fizjoterapeutycznym). Trzeba uderzyć się w pierś, jeżeli przepisy te nie zostaną zmienione. Zastanowić się, co zrobić, aby zwiększyć wagę naszego głosu w Ministerstwie Zdrowia.

Trzeba powiedzieć również o tym, że każdy z nas miał możliwość przesłania swoich uwag do Ministerstwa Zdrowia, kiedy projekty były poddane konsultacji społecznej.

Odpowiedzialność w stosunku do pacjentów poniesie Ministerstwo Zdrowia, które wprowadza niekorzystne przepisy.

Na podstawie:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
  • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty
  • Ustawa o zwodach pielęgniarki i położnej
  • Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

One Reply to “Pielęgniarki znają się bardziej na zaopatrzeniu ortopedycznym!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *