Słowniczek skrótów

Poniżej rozwinięcia skrótów pojęć medycznych, z którymi się spotkałem. Czasem ciężko odnaleźć tłumaczenie niektórych z nich, stąd ta lista.

skrót pojęcia – znaczenie w języku angielskim – znaczenie w języku polskim

 

AT – anaerobic threshold – próg przemian bezltenowych

VC – vital capacity – pojemność życiowa

FVC – forced vital capacity – nasilona pojemność życiowa

TLC – total lung capacity – całkowita pojemność płuc

IC – inspiratory capacity – pojemność wdechowa

FRC – functional redidual capacity – czynnościowa pojemność zalegająca

UKA – unicompartmental knee arthroplasty

TKA – total knee arthroplasty

OCD – osteochondritis dissecans – oddzielająca kostno-chrzęstna martwica jałowa

MCL – przyśrodkowe więzadło poboczne

LCL – boczne więzadło poboczne

ACL – przednie więzadło krzyżowe

PCL – tylne więzadło krzyżowe

RSD – odruchowa dystrofia współczulna

SLR – straight leg raise

ROM – range of motion

CPM – continuous passive motion

VMO – vastus medialis obliquus

CF – cystis fibrosis – mukowiscydoza

GKS – glikokortyostereroidy

ZUM – zakażenie układu moczowego

TIA – przemijający atak niedokrwienny

VLDL – Very Low Density Lipoprotein

CTK – ciśnienie tętnicze krwi

MAP – średnie ciśnienie tętnicze

PPH – pierwotne nadciśnienie płucne

OA – osteoarthrosis – choroba zwyrodnieniowa stawów

RA – rheumatoid arthritis – reumatoidalne zapalenie stawów

CDDP – calcium pyrophosphate dihydrate depositio – choroby związane z odkładaniem się kryształów dwuwodzianu pirofosforanu wapnia

RKZ – równowaga kwasowo-zasadowa

MAP – mean arterial pressure – średnie ciśnienie tętnicze

PPH – nadciśnienie płucne

RR – ciśnienie tętnicze

MBC – maksymalna wentylacja minutowa

HHR% – % of Heart Rate Reserve

CRt% –  czynnościowa rezerwa tętna

JRA – juvenile rheumatoid arthritis – młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów

AS – ankylosing spondylitis – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

WAD –  whipIash-associated disorder – zespół urazu odgięciowego

AARS – atlanto-axial rotatory subluxatíon – rotacyjne podwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym

AIS – adolescent idiopathic scoliosis – młodzieńcza skolioza idiopatyczna

GSE  – general somatic efferent – włókna odśrodkowe somatyczne niespecyficzne

GSA  – general somati afferent – włókna dośrodkowe somatyczne niespecyficzne

GVE – general visceral afferent – włókna dośrodkowe trzewne niecpecyficzne

GVE  – general visceral efferent – włókna odśrodkowe trzewne niespecyficzne

SVE  – special visceral efferent – włókna odśrodkowe trzewne specyficzne

SVA – special visceral afferent – włókna dośrodkowe specyficzne

SSA  – special somatic afferent – włókna dośrodkowe somatyczne specyficzne

MA – menstrual age – wiek menstrualny

GA – gestational age – wiek ciążowy

PMPs – primary movement patterns – pierwotne wzorce ruchowe

MQ – motor quotient – iloraz motoryczny

SEM – standard error of measurement – błąd standardowy pomiaru

MDI – Mental Development Index – Wskaźnik rozwoju umysłowego

DDST – Denver Developmental Screening Test – rozwojowy test przesiewowy Denver

MAI – Movement Asessment of Infants – Test oceny motoryki niemowląt

PDMS – Peabody Developmental Motor Scales – Skale rozwoju motorycznegoo

BOT – Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – Test sprawności motorycznej Bruininks-Oziereckiego

BSID – Bayley Scales of Infant Develompent – Skale rozwoju małego dziecka

PDI – Psychomotor Development Index – Wskaźnik rozwoju przychoruchowego

EIDP – Early Intervention Developmental Profile – Profil rozwojowy wczesnej intrewencji

PEDI – Pediatric Evaluation of Disability Inventory – Pediatryczna ocena inwentarza niesprawności

NICU – Neonatal Intensive Care Unit – oddział intensywnej opieki noworodkowej

DIC – disseminated intravascular coagualtion – krzepnięcie wewnątrznaczyniowe rozsiane

NEC – necrotising enterocolitis – martwicze zapalenie jelit

IVH – intraventricular hemorrahage – wylewy do wnętrza komór

RDS – respiratory distress syndrome – zaspół błon szklistych

HMD – hyaline membrane disease – zespół błon szklistych

LPHC – Lumbo-Pelvic-Hip Cmplex – kompleks lędźwiowo-miedniczo-biodrowy

Skomentuj